Yucat - Mobile Business Solutions

Website Waterschap Rijn en IJssel

Complicatie

Voor het bereiken van een adequaat naleefgedrag van de voorschriften uit het LOV dient het proces van toezicht en handhaving van het LOV te worden geoptimaliseerd zonder dat dit leidt tot uitbreiding van de formatie en stijging van de kosten. Het proces zelf dient te worden verbeterd, met een oplossing die qua omvang en investering aansluit bij de huidige situatie.

Met name voor de problemen en bewerkelijkheid die de papierenvastlegging en archivering met zich mee brengen en de noodzaak voor naslag en een overzichtelijke (her)planning, dient een oplossing gevonden te worden. Daarnaast is gelet op de grote bedrijfsaantallen het proces relatief nieuw en dreigt door de snelle toename van het aantal controles onbeheersbaar te worden.